A luxurious 4/2.5 off RR 620 in Lakeway, 538 Meadowlark is available through Angela Estrada.

Virtual Tour
http://www.tourbuzz.net/public/vtour/full/375136